ترجمه کتاب آن چه پزشک می شنود آنچه شما می گویید توسط خانم دکتر افروز معتمد

برگی از متن این کتاب ارزشمند را در این قسمت در اختیار شما خوانندگان عزیز می گذاریم تا بیشتر با محتوای این کتاب آشنا شده و با تهیه آن بتوانید از خواندن کامل این کتاب نهایت استفاده را ببرید.

... نیازی نمی بینم که پزشکم مرا دوست داشته باشد؛ انتظار هم ندارم همراه من عذاب بکشد؛ وقت زیادی از پزشکم نمی خواهم؛ فقط پنج دقیقه به وضعیت من فکر کند، تمام ذهنش را به من بسپارد، در یک فاصله کوتاه به من بپیوندد، همراه جسمم روحم را جستجو کند و بیماری ام را بفهمد، زیرا هر انسانی به شیوه ی خودش بیمار می شود.

بسیاری از بیماران با ناامیدی از اتاق پزشک خارج می شوند. اما آن چه از "صرفاً نارضایتی" مهم تر است، این است که پزشک نتواند تشخیص درستی بدهد یا آن ها را درست درمان کند.

پزشکان نیز به همین میزان از دشواری چیدنِ قطعاتِ پازل داستان بیماران درمانده می شوند، به خصوص برای آن هایی که علایم پیچیده و مرموزی دارند. با رشد بیش تر علم پزشکی و چندگانه و پیچیده تر شدن بیماری ها، فاصله ی میان آن چه بیمار می گوید و آن چه پزشک می شنود، یا برعکس چشمگیرتر می شود. من نگارش این کتاب را با هدف بررسی رابطه میان بیماران و پزشکان و کاوش در نحوه ی انتقال یک داستان از یک طرف به طرف دیگر آغاز کردم.....

ارسال دیدگاه